logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

انجام Spss جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری در پژوهشهای علمی

سفارش انجام spss

انجام Spss جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری در پژوهشهای علمی

خدمات انجام Spss

برای انجام Spss چیزی فراتر از عملیات های ریاضی لازم نیست بنابراین هر محققی با گذراندن دورهای مقدماتی آمار می تواند از این نرم افزار استفاده نماید. انجام Spss و تجزیه و تحلیل های آماری با آن با توجه به ارزش روز افزون پژوهش های علمی و از آنجا که اعتبار یک پژوهش علمی بر اساس تولید داده و تجزیه و تحلیل های دقیق تعیین می­گردد، ضروری به نظر می­ رسد زیرا برخورداری از یک نرم افزار آماری دقیق با کاریری آسان از اتلاف وقت و انرژی محقق جلوگیری می نماید. نرم افزار Spss جز نرم افزارهایی است که کار با آن به راحتی در اکثر رشته هایی که نتایج حاصل از آن با تجزیه و تحلیل داده ها تعیین می­گردد، کاربرد دارد.

امکانات نرم افزار جهت انجام Spss

آنچه که spss در اختیار کاریر قرار می دهد شامل:

– انواع توابع ریاضی مانند: لگاریتم، توابع مثلثاتی

– تهیه انواع جدول فراونی و درصد و…

– تهیه انواع آماره های توصیفی مانند مد، درصد، میانه و…

– بررسی انواع توزیع آماری شامل توزیع گسسته و پیوسته

– انجام انواع تجزیه  واریانس یکطرفه، دو طرفه و چند طرفه

– تجزیه و تحلیل داده های آماری جهت انجام پایان نامه

– تجزیه و تحلیل های سری زمانی (داده هایی که در فواصل زمانی منظمی تهیه شده باشد مانند مجموعه فروش فروشگاه های زنجیره ای خاص در اواخر هر فصل از سال)

– انواع آزمون مقایسه دو یا چند جامعه مستقل و وابسته

– انجام انواع مدل رگرسیون

برازش انواع روش های تجزیه و تحلیل چند متغییره

– قابلیت مبادله اطلاعات با نرم افزار های دیگر

دانش انجام Spss

در علم آمار پژوهشگر باید بر اساس نمونه ای که از جامعه مورد بررسی انتخاب نمونده هدف خود را دنبال نماید و مورد قضاوت قرار دهد بنابراین در این مسیر ابتدا باید بداند مقدار حجم مناسب نمونه چقدر باشد و تا با اطمینان بالا نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد. بعد از نمونه برداری لازم است نوع آزمون متناسب با پژوهش انتخاب شود.

در مرحله بعد برای وارد نمودن داده های حاصل از نمونه برداری به نرم افزار Spss باید با توجه به نوع آزمونی که متناسب  با پژوهش ما است انجام گردد. برای انتخاب نوع آزمون در Spss باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد.

  • تعیین مقیاس داده ها برای انجام Spss

مقیاس اسمی: مقیاس های اسمی در واقع بیان کننده کیفیت متغییر هستند. مانند نوع خاک (رسی، شنی و…) یا انواع نژاد سگ یا نوع کاربری زمین و….

از ویژگی های این داده های می توان بیان نمود که عددی نیستند و سلسله مراتب و نظم مشخصی ندارند. هنگام وارد کردن آن ها در Spss تنها برای هر کدام کد گذاری می کنیم. به طور مثال برای گونه های مختلف درختی مانند توس، توسکا، بلوط و افرا کد های 100, 101, 102, 103, 104 می گذاریم اما این اعداد هیچ ارتباطی با بکدیگر ندارند و تنها هر یک مشخص کننده گونه خاصی از درختان هستند.

مقیاس رتبه ای:

مقیاس رتبه ای در زمانی بکار برده می شود که نتوان هنگام اندازه گیری به متغییر به آن مقیاسی عددی (مانند مقیاس گرم، متر و…) را اختصاص داد .در این مواقع به متغییر رتبه های عددی اختصاص می دهند. به طور مثال تاثیر موسیقی بر کاهش میزان استرس را با طیف لیکرت(  رتبه های 1 تا 5 ) پاسخ  میدهند.

مقیاس فاصله ای:

اجازه بدهید این مقیاس را با یک مثال شرح دهیم:

اگر مسافت لاهیجان به رشت (a1) 44  کیلومتر یا 027/0 مایل و مسافت رشت به انزلی (a2) 34 کیلومتر یا 0211/0 مایل باشد نسبت a1 به a2 مقدار فارغ از واحد اندازه گیری ثابت خواهد بود. به این نوع مقیاس ها مقیاس فاصله ای گفته می شود. از ویژگی های این مقیاس قرار دادی بودن صفر در آن است.

در مقیاس فاصله ای علاوه بر اینکه مانند مقیاس رتبه ای و مقیاس اسمی اعضای جامعه گروهبندی و رتبه بندی می شود بلکه واحد عدی اندازه گیری با فاصله یکسان بکار می روند.

مقیاس نسبتی:

مقیاس نسبتی همانند مقیاس فاصله ای است با یک تفاوت که در این نوع مقیاس ما دارای صفر واقعی هستیم.

2 – تعیین هدف تحقیق و انتخاب آزمون برای انجام Spss

پس از آنکه ما توانستیم مقیاس داده خود را مشخص کنیم آنچه که در انتخاب یک آزمون اهمیت داد تعیین هدف پژوهش است و با توجه به تعداد تیمارها و گروها و مستقل و وابسته بودن آن ها آزمون آماری خود را تعیین می کنیم.

آزمون های پارامتری و غیر پارامتری:

حال که با انواع مقیاس در آمار آشنا شدیم به راحتی می توانیم تشخیص دهیم که چگونه داده های خود را در هر یک از این دو دسته جای دهیم.

پیش شرط های آزمون های پارامتری :

  • مقیاس اندازه گیری داده ها نسبتی یا فاصله ای باشند
  • داده ها باید از جامعه ای اندازه گیری شده باشند که توزیع داده ها در آن جامعه نرمال بوده باشد (درصورت عدم توزیع نرمال داده ها می توان از رورش های نرمال کردن در Spss کمک گرفت).

نکته: در توزیع نرمال اعضای جامعه از نمودار زنگوله ای پیروی میکنند. در واقع 50 درصد جامه از مقدار میانگین پایین تر و 50 درصد جامعه از مقدار میانگین بالاتر قرار دارند.

  • داده ها باید به صورت تصادفی و مستقل انتخاب شوند. یعنی انتخاب هر یک از داده های نباید بر روی شانس انتخاب دیگری تاثیری بگذارد.
  • جامعه آماری باید دارای واریانس برابر باشد.

آزمون های غیر پارامتری

هر زمان داده های ما از هر یک از شرایط ذکر شده در بالا (علی الخصوص اینکه داده ها رتبه ای و اسمی نباشند) پیروی نکند باید از آزمون های ناپارامتری یا روش بدون توزیع استفاده کرد.

 نکته: البته زمانی که داده ها رتبه ای و یا اسمی باشد اما از توزیع نرمال پیروی نکند و یا واریانس آن ها غیر همگن باشد ابتدا باید سعی کرد با روش های نرمال کردن نرم افزار spss داده ها را نرمال و همگن نمود و شرایط را برای استفاده از آزمون پارامتری فراهم کرد.

استفاده از جدول زیر راهنمای خوبی برای انتخاب مناسب ترین آزمون با توجه به هدف پژوهشمان می باشد:

هدف نوع داده ها
فاصله ای و نسبتی با توزیع نرمال رتبه ای و اسمی با توزیع غیر نرمال داده های با توزیع دو جمله ای
توصیف یک گروه میانگین و احراف معیار میانه، دامنه و چارک ها نسبت
مقایسه یک گروه با یک مقدار فرضی آزمون t یک نمونه ای ویلکاکسون کای اسکور و آزمون دو جمله ای
مقایسه دو گروه مستقل آزمون t مستقل من ویتنی -یو فیشر (کای اسکور برای نمونه های بزرگ)
مقایسه دو گروه ابسته آزمون t جفتی ویلکاکسون مک نمار
مقایسه دو گروه غیر مرتبط تجزیه واریانس یک طرفه کروسکال والیس
مقایسه دو گروه مرتبط تجزیه واریانس با اندازه گیری های تکراری فریدمن کوکران
همبستگی بین دو متغییر همبستگی پیرسون همبستگی اسپیرمن ضریب توافق
پیش بینی متغیر وابسته از روی متغیر میتقل رگرسیون ساده خطی و غیر خطی رگرسسیون غیر پارامتری رگرسیون لجستیک ساده
پیش بینی متغیر وابسته از روی چندین متغیر مستقل رگرسیون چندگانه خطی و غیر خطی رگرسیون لجستیک چندگانه

جهت سفارش spss با ما تماس بگیرید.

جهت انجام پروژه های پکت تریسر اینجا کلیک کنید

همچنین شما می توانید خدمات سفارش انجام پروژه های پکت تریسر و خدمات سفارش پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام پایان نامه و خدمات سفارش پاورپوینت و خدمات سفارش تایپ و خدمات فروش پسته و خدمات تایپ آنلاین و خدمات سفارش ترجمه و خدمات انجام پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام SPSS و خدمات برنامه نویسی اندروید و خدمات powerpoint services را از ما درخواست نمایید.

کاربر سفارش انجام spss
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تخفیف می خواهید ؟ ما را در گوگل تایید نموده و تخفیف بگیرید.

دریافت تخفیف
X